EJAAN

EJAAN

A. PENGERTIAN

Ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang pelambangan bunyi ujaran dan hubungan antara lambang-lambang itu. Secara garis besar, ejaan berkaitan dengan pemakaian dan penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca.

Menurut EYD, aspek-aspek yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan penulisan kata, antara lain sebagai berikut :

B. PENULISAN HURUF

Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, penulisan huruf menyangkut dua masalah yaitu :
1. Penulisan huruf besar atau huruf kapital
2. Penulisan huruf miring

1) Penulisan huruf besar atau huruf kapital
a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat,
Contoh : Kita harus bekerja keras
Pekerjaan itu belum selesai
b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung,
Contoh : “Kemarin engkau terlambat,” Katanya.
“Besok pagi,” kata Ibu, “Dia akan berangkat.”
c. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang                          berhubungan dengan nama Tuhan, agama, dan kitab suci.
Contoh : Allah
Yang Mahakuasa
d. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan,                    keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang.
Contoh : Mahaputra Yamin
Sultan Hasanudin
e. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan                      pangkat yang diikuti dengan nama orang atau yan g dipakai sebagai                        pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat.
Contoh : Wakil Presiden Adam Malik
Perdana Menteri Nehru
Profesor Supomo
f. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang.
Contoh : Dewi Sartika
Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama orang yang                             digunakan sebagai nama jenis atau satuan.
Contoh : 20 ampere
mesin diesel
g. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku dan                        bahasa.
Contoh : bangsa Indonesia
suku Sunda
Huruf kapital tidak dipakai apabila nama bangsa, suku, dan nama bahasa             itu dipakai sebagai bentuk dasar kata keturunan.
Contoh : Kesunda-sundaan
h. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari                     raya, dan peristiwa sejarah
Contoh : tahun Hijriah
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama yang tidak dipakai                     sebagai nama.
Contoh : Perlombaan Senjata membawa resiko pecahnya perang dunia.
i. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, namun tidak            dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak dipakai menjadi            unsur nama diri.
Contoh : Asia Tenggara
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang                    dipakai sebagai nama jenis.
Contoh : kecap Inggris
j. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara,                lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi              kecuali kata seperti dan.
Contoh : Republik Indonesia
k. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama               buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata seperti, di, ke,         dari, dan ,yang, untuk yang tidak terletak pada posisi awal.
Contoh : Sudah dua bulan ayah berlangganan koran Republika.
l. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar,             pangkat, dan sapaan.
Contoh : Dr. (doktor)
M.Pd. (magister pendidikan)
m. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan                   kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang                   dipakai dalam penyapaan dan pengacuan.
Contoh : “Kapan Bapak berangkat?” tanya Harto.
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk                               hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau                             penyapaan.
Contoh : Kita harus menghormati bapak dan ibu kita.
n. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda.
Contoh : Sudahkah Anda tahu?

2) Huruf Miring
a. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku,                         majalah, surat kabar, yang dikutip dalam tulisan.
Contoh : majalah Aku Anak Sholeh
b. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau                                       mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata.]
Contoh : Dia bukan menipu, tetapi ditipu.
c. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis kata nama ilmiah atau             ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya.
Contoh : Nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana.

C. PENULISAN KATA

Kaidah penulisan kata berkenaan dengan hal-hal berikut :
1. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami pengimbuhan. Kata dasar             ditulis sebagai satu kesatuan.
Misalnya : Buku, itu, sangat, tebal
2. Kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan           baik itu berupa awalan, sisipan, dan akhiran.

Berlaku ketentuan-ketentuan berikut :
a. Antara imbuhan dengan kata dasar harus ditulis serangkai.
Contoh : Bergetar, sebar luaskan, antar kota
b. Jika bentuk dasarnya berhuruf awal capital, maka penulisan antara kedua           unsur itu harus dituliskan kata penghubung.
Contoh : se-Indonesia, pan-Afrikanisme
c. Jika imbuhan itu dibubuhkan pada gabungan kata maka gabungan kata ini          ditulis serangkai.
Contoh : garis bawah  menggarisbawahi
Beri tahu  memberitahukan

3. Kata ulang adalah kata yang mengalami proses perulangan baik itu sebagian      ataupun seluruhnya dan menggunakan kata penghubung.
Contoh : sayur-mayur, tukar-menukar
4. Gabungan kata (kata majemuk) adalah kata yang dibentuk oleh dua kata atau      lebih.
a. Secara umum gabungan kata ditulis terpisah.
Contoh : kambing hitam
b. Gabungan kata yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat               ditulis dengan tanda hubung.
Contoh : buku sejarah – baru
c. Gabungan kata yang hubungan antar unsure-unsurnya sudah sangat lekat.
Contoh : bagaimana, barang-barang

5. Kata ganti ku-, kau-, -mu, dan –nya ditulis serangkai dengan kata yang                  mengikuti dan yang diikutinya.
Contoh : kubaca, kauambli, bukumu, rumahnya

6. Kata depan di, ke dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya                  kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata      seperti daripada dan kepada.
Contoh : di rumah, ke sekolah, dari kantor.

7. Kata si dan sang, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.
Contoh : si pengirim, sang kancil.

8. Partikel, ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Partikel – lah, – kah, – pun dan – tah, ditulis serangkai dengan kata yang                mendahuluinya.
Contoh : bacalah, apakah, kalaupun, apalah
b. Partikel pun yang berarti juga ditulis terpisah dari kata yang                                      mendahuluinya.
Contoh : jika Ayah berangkat, adikpun ingin berangkat
Partikel per yang berarti mulai, demi dan tiap ditulis terpisah dari bagian             yang mendahuluinya.
Conoh : Pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 April

9. Singkatan dan akronim. Penulisanya hars memperhatikan ha-hal sebagai              berikut :
a. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan, yang terdiri dari atas satu                  huruf atau lebih.
a) Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat                            diikuti dengan tanda titik.
Contoh : E. Kosasih, Mahfudz, M.Pd, Bpk., Jend..
b) Singkatan nama resmi lembaga ditulis dengan huruf capital.
Contoh : DPR, GBHN, OSIS.
c) Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda                  titik.
Misalnya : dll., dsb., hlm.
d) Lambang kimia, takaran, timbangan, mata uang tidak diikuti tanda                          titik.
Misalnya : Fe (Ferum), 1 (liter)
b. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan               suku kata, gabungan huruf awal, dan suku kata dari deret kata yang                         diperlukan sebagai kata.
a) Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal ditulis seluruhnya             dengan huruf capital.
Contoh : OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah)
b) Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata ataupun gabungan                huruf dan suku kata.
Contoh : Unpad (Universitas Padjadjaran)
c) Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal, suku                kata, ataupun gabungan huruf dan satu kata.
Contoh : pemilu (pemilihan umum)
darkum (sadar hukum)

BENTUK-BENTUK PENULISAN KATA
YANG BENAR DAN YANG SALAH

BENAR                                             SALAH
beri tahukan                             beritahukan
daripada                                        dari pada
mahakuasa                                 maha kuasa

D. PENULISAN UNSUR SERAPAN

Dalam perkembangan, bahasa Indonesia menyerap unsure dari berbagai bahasa. Baik dari bahasa daerah maupun asing. Salah satu masalah yang dihadapi dalam penulisan unsure serapan tersebut adalah penyesuaian ejaan dari bahasa lain itu ke dalam bahasa Indonesia.

Khususnya dengan bahasa asing. Ejaan-ejaannya itu memiliki banyak perbedaan dengan yang berlaku dalam bahasa Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan berkaitan dengan penulisan unsure serapan itu.

Secara umum peraturan-peraturan itu adalah sebagai berikut.

1. Satu bunyi dilambangkan dengan satu tanda. Tanda itu dapat berwujud                 huruf tunggal (monograf), seperti a, b, d, f, g, j, dapat juga berwujud huruf           kembar (digraf) seperti ng, ny, sy, kh.
2. Penulisan sebuah kata harus sesuai pengucapannya, misalnya varietas                 bukan varitas, pikiran bukan fikiran, kaidah bukan kaedah.

Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsure serapan itu ialah sebagai berikut.

Kata Asing                       Penyerapan yang salah                    Penyerapan yang benar
Accessory                                       Asesori                                                   Aksesori
Frequency                                    Frekwensi                                              Frekuensi
Management                             Managemen                                           Manajemen

E. PENGGUNAAN KATA BACA
1. Tanda titik (.)
a. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau                         seruan.
Contoh : Ayahku tinggal di Ciamis.
Namanya Alam.
b. Tanda titik dipakai dibelakang angka atua huruf dalam suatu daftar.
Contoh : 1. isi karangan
1.2 Ilustrasi.
1.2.1 Gambar.
1.2.2 Grafik.
1.2.3 Tabel.
c. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan yang                          menunjukkan waktu.
Contoh : Pukul 1.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit lewat 20 detik)
d. Tanda titik dipakai diantara nama penulis, judul tulisan yang tidak                           berakhir dengan tanda Tanya dan tanda seru dan tempat terbit dalam                   daftar pustaka.
Contoh :
Lestari, Dewi. 2001. Supernova. Bandung : Trudee Books.
e. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau                                         kelipatannya.
Contoh :
Gempa yang terjadi semalam menewaskan 1.1023 jiwa.
f. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau                             kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah.
Contoh : Ia lahir pada tahun 1989 di Ciamis
g. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala                            karangan atau kepala ilustrasi, table, dan sebagainya.
Contoh : Intisari Bahasa Indonesia
h. Tanda titik tidak dipakai di belakang (1) alamat pengirim dan tanggal                      surat atau (2) nama dan alamat penerima surat.
Contoh : Gang Paraji 29, Majalengka (tanpa titik)

2. Tanda Koma (,)
a. Tanda koma dipakai diantara unsure-unsur dalam suatu perincian atau                 pembilangan.
Contoh : Saya membeli kertas, pena, dan tinta.
b. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang menggunakan          kata penghubung tetapi dan melainkan.
Contoh : Enok bukan anak saya, melainkan anak Pa Juned.
c. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat                jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya.
Contoh : Kalau hari hujan, saya tidak akan datang.
d. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk                    kalimat jika anak kalimat itu mengiringi kalimatnya.
Contoh : Saya tidak akan datang kalau hari hujan.
e. Tanda koma dipakai dibelakang kata atau ungkapan penghubung                              antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk didalamnya oleh          karena itu, jika, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi.
Contoh : Oleh karena itu, kita harus berhati-hati.
f. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah, aduh,                     kasihan, dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat.
Contoh : Wah, bagus sekali tendanganmu!
g. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain            dalam kalimat.
Contoh : Kata Ibu, “Saya bahagia sekali.”
h. Tanda koma dipakai diantara (1) nama dan alamat, (2) bagian-bagian                       alamat, (3) tempat dan tanggal, dan (4) nama tempat dan wilayah atau                   negeri yang ditulis berurutan.
Contoh : Surat ini harap dialamatkan kepada Saudara Muhammad Arif,                                   kelas 1, SMU Negeri 3 Bandung.
i. Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik                           susunannya dalam daftar pustaka.
Contoh :
Darmaji, Sutisno. 2000. Retorika Modern, Pendekatan Praktis. Bandung :           Rosda Karya.
j. Tanda koma dipakai diantara nama orang dan gelar akademik yang                         mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga,                   atau marga.
Contoh : Drs. Encep Syarief N.,M.Pd.
k. Tanda koma dipakai dimuka angka persepuluhan atau diantara rupiah                    dan sen yang dinyatakan dengan angka.
Contoh : 12,5 m
l. Tanda koma dipakai untuk mengapit karangan tambahan yang sifatnya                  tidak membatasi.
Contoh : Guru saya, Pak Ridwanuddin, pandai sekali.
m. Tanda dapat dipakai – untuk menghindari salah baca – dibelakang                           keterangan yang tersdapat pada awal kalimat.
Contoh : Atas bantuan Pak Asep, Juanda mengucapkan terima kasih.
n. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari                         bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu                 berakhir dengan tanda Tanya atau tanda seru.
Contoh :
“Kamu sekarang sekolah dimana?” tanda Kakek pada Agus.

3. Tanda Titik Koma (;)
a. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian- bagian kalimat            yang sejenis dan setara.
Contoh : Malam makin larut; pekerjaan belum selesai juga.
b. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk            memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk.
Contoh : Kakak membaca buku di ruang tengah; Ibu membaca koran di                                   ruang tamu.

4. Tanda Titik dua (:)
a. Dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau                pemerian.
Contoh :
Kita sekarang membutuhkan perabot rumah tangga : kursi, meja, dan                    lemari.
b. Tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau pemerian itu merupakan            pelengkap yang mengakhiri suatu pernyataan.
Contoh : Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari.
c. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan                  pemerian.
Contoh : Ketua : Purnama Alam
Sekretaris : Maharanie Permata
Bendahara : Agung Sangga Buana
d. Tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang                          menunjukkan pelaku dalam percakapan.
Contoh :
Ibu : (Meletakkan beberapa kopor) Bawa kopor ini , Mir!
Amir : Ke mana, Bu?

5. Tanda Hubung (-)
a. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh                    pergantian baris. Namun demikian, suku kata yang berupa satu vocal                    tidak ditempatkan pada ujung baris atau pangkal baris.
Contoh :
Benar

Tidak lama lagi paman akan da-tang dari Bandung.

Salah

Persoalan yang kita hadapi i-tu akan kita selesaikan melalui dialog
b. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata dibelakangnya                 atau akhiran dengan bagian kata didepannya pada pergantian baris.                       Namun demikian, akhiran –i tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu             huruf saja pada penggal baris.

Benar

Salah
Walaupun dia anak kecil dengar-kan saja perkataannya.
Karena lelah, mari kita akhir-
i pertemuan ini.

c. Tanda hubung menyambung unsure-unsur kata ulang.
Contoh :
Anak-anak bolak-balik
Berkejar-kejaran
d. Tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal.
Contoh :
21-01-1989
e. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas (1) hubungan bagian kata dan (2) penghilangan bagian kelompok kata.
Contoh : ber-evolusi dua puluh satu-ribuan
f. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan (1) menyambungkan imbuhan dengan kata yang dimulai dengan huruf capital, (2) ke-dengan angka, (3) angka dengan – an, (4) singkatan huruf capital dengan imbuhan atau kata, dan (5) nama jabatan rangkap.
Contoh : se-Indonesia Menteri-Sekretaris Negara
g. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan imbuhan dengan kata asing.
Contoh : mem-back up
6. Tanda Pisah (−)
a. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjealsan diluar bangun kalimat.
Contoh : Kemerdekaan bangsa itu – saya yakin akan tercapai – diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri.
b. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan oposisi atau keteranangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas.
Contoh : Rangkaian temuan itu – evolusi, teori, kenisbian, dan kini juga pembelahan atom – telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta.
c. Tanda pisah dipakai diantara dua bilangan, tanggal, atau nama kota dengan arti ” sampai” atau “sampai ke” .
Contoh : 1997 – 2001
7. Tanda Elipsis (…)
a. Tanda ellipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus.
Contoh : Kalau begitu … ya, marilah kita mulai saja sekarang.
b. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan.
Contoh : Sebab-sebab kemerosotan … akan diteliti lebih lanjut.
8. Tanda Tanya (?)
a. Dipakai pada akhir kalimat Tanya.
Contoh : Kapan Ia datang?
b. Dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya.
Contoh : Ia dilahirkan tahun 1990 (?)
9. Pemakaian Tanda Seru
Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan.
Contoh : Lari!
Bersihkan bajumu!
10. Tanda Kurung ( (…) )
a. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan.
Contoh : Bagian Perencanaan sudah selesai menyusun DIK (Daftar Isian Kegiatan) kantor itu.
b. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan.
Contoh : Keterangan ini (lihat pula halaman 10) menunjukkan perkembangan baru dalam pasaran dunia.
c. Tanda kurung mengapit angka atau kata yang kehadirannya dalam teks dapat dihilangkan.
Contoh : Anak itu berasal dari (Kota) Yogyakarta.
11. Tanda kurung siku ([…])
a. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli.
Contoh : Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik.
b. Tanda kurung siku mengapit karangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung.
Contoh :
Persamaan kedua proses ini (perbedaannya dibicarakan dalam BAB II [lihat halaman 35-38] ) perlu dibentangkan disini.
12. Tanda Petik (“…”)
a. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain.
Contoh : “Saya akan pergi sekarang,” ujar Arman dengan tergesa-gesa.
b. Tanda petik mengapit judul syair karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat.
Contoh : Sajak “Aku” karya Chairil Anwar tedapat dalam halaman 44 buku.
c. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus.
Contoh : Karena tubuhnya yang mungil, temannya itu panggil ia “si Kancil”.
13. Tanda Petik Tunggal (‘…’)
a. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain.
Contoh : Tanya Basri,”Kau dengar bunyi ‘kring-kring’ tadi?”
b. Tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing.
Contoh : feed-back ‘balikan’
14. Tanda Garis Miring (/)
a. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penanda masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwim.
Contoh : No. 212/DT/VIII/2002
b. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap.
Contoh : Harganya Rp 100,00/kantong
15. Tanda Penyingkat atau Aprostrof (‘)
Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun.
Contoh : Ali ‘kan kutelepon besok pagi. (‘kan = akan)

Iklan

Silahkan komentar, senang bisa berbagi :-)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s